Kunnissa kiinnostusta vastuullisiin älylaitehankintoihin

Älylaitteita pöydällä

Julkisissa älylaitehankinnoissa ostopäätöksen ratkaisevimmat kriteerit ovat hinta ja käyttöjärjestelmä. Julkisten hankintojen yleisiin arviointikriteereihin on alettu sisällyttää myös enenevissä määrin vastuullisuuteen liittyviä ehtoja, mutta viime kädessä hankinnan tekevä organisaatio päättää, vaikuttavatko ne ostopäätökseen. 

Julkisissa hankinnoissa toimittajaverkostoja ja vastuullisuuskysymyksiä pystytään lähestymään järjestelmällisesti. Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tuoreen haastattelututkimuksen mukaan julkisista hankkijoista esimerkiksi kunnat ovat olleet kiinnostuneita vastuullisuuskriteerien hyödyntämisestä.

Julkiset hankkijat ovat myös kiinnostuneita monista kiertotaloutta tukevista asioista, kuten laitteiden elinkaaren pituudesta, päivitettävyydestä, korjattavuudesta ja puhelin palveluna -mallista.

Puhelimia ei korjata, käyttöikä lyhyt

Organisaatiot eivät kuitenkaan usein korjauta puhelimia niiden mennessä rikki, vaikka työntekijä olisi siihen halukas. Lisäksi laitteiden tekniset käyttöiät ovat lyhyitä teknologisen kehitysvauhdin, tietoturvan ja sovellusten hallinnan takia. Tämä ja takuuajan lyhyys ovat myös syy siihen, miksi organisaatiot eivät ole kiinnostuneita käytetyistä puhelimista. 

Tietoturva-asiat ovat julkisella sektorilla, erityisesti poliisiorganisaatiossa ja tullilaitoksella niin hallitsevia, että käytetyt puhelimet eivät pysty täyttämään tarvittavia turvallisuusvaatimuksia.  

Isoissa organisaatioissa, joissa laitteita hankitaan paljon, on teknisen tuen varmistamisen takia tärkeää, että tasalaatuisia laitteita saadaan riittävä määrä. Tällöin niitä voidaan helpommin korjata, ylläpitää ja hallinnoida. 

Organisaatioiden käytöstä poistuneilla tietokoneilla on toisaalta potentiaalisia muita käyttäjäkuntia, kuten esimerkiksi koululaitokset.

Lainsäädäntö ajamaan kiertotaloutta ja vastuullisuutta

Lainsäädännön koetaan nopeuttavan siirtymää kohti vastuullisempia hankintoja. Ei kuitenkaan riitä, että lainsäädäntö määrää vain julkisten organisaatioiden hankinnoista. Myös laitteiden valmistajilta on edellytettävä, että varaosia on saatavilla ja että käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot ovat päivitettäviä.

Julkisten hankintojen hankintasopimuksiin on myös pyritty sisällyttämään tarvittavat kierrätysväylät. Organisaatioiden on helppoa kerätä laitteet ja toimittaa ne kierrätykseen. 

Jos julkisia hankintoja pystytään suuntaamaan vastuullisemmaksi, vaikutus voi olla suuri ja nopea. Toisaalta haastatteluissa mainittiin myös globaalin kuluttajakysynnän vaikutus, joka pitäisi saada muuttumaan. Tämä edellyttäisi EU-tasoista tai kansainvälistä aloitetta, joka suuntaisi kulutuskäyttäytymistä uudelleen. 

Julkisissa hankinnoissa voidaan hyödyntää eettistä ohjeistoa, niin sanottua Code of Conductia, joka kattaa laitteiden koko elinkaaren mukaan lukien luonnonvarojen käytön. Eettinen ohjeisto koskee vastuullisuuden kattavasti, sisältäen muun muassa ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Code of Conduct sisältää tietokoneiden osalta maininnan esimerkiksi konfliktimineraaleista. 

Esimerkiksi Hansel sisällyttää oman elektroniikkahankintoja koskevan Code of Conductin pääsääntöisesti kaikkiin IT-laitteita koskeviin sopimuksiinsa. Lisäksi Hansel on julkaissut sen verkkosivuillaan malliksi muille hankintayksiköille.

Muut aineistot

GTK:n tutkimustyöraportti 

Tutkimus: älypuhelinten ja -televisioiden metallien ja mineraalien kierrättäminen on hankalaa – suunnittelu avainasemassa (GTK:n artikkeli)

Älypuhelimia vaihdetaan parin vuoden välein - Luonnonvarojen hupeneminen ei Suomessa vaikuta älylaitteiden ostopäätöksiin (SYKEn artikkeli)

Lisätietoja

Erikoistutkija Susanna Horn, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 2124, etunimi.sukunimi@syke.fi 
Kategoriapäällikkö Tero Lehtisaari, Hansel, puh. 029 444 4258, etunimi.sukunimi@hansel.fi