Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamisen tila Suomessa 2018

KEINO-osaamiskeskus toteutti syyskuussa 2018 laajan kansallisen kyselyn, jonka avulla kartoitettiin kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamista Suomessa. Kyselyn tulosten perusteella julkisia hankintoja toteuttavien henkilöjen osaamisen tarve ja halu Suomessa on suurinta ympäristövastuun osa-alueella sekä innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyssä. Taloudellinen vastuu hankinnoissa koetaan osaamisalueista vahvimmaksi, kun taas sosiaalisen vastuun katsotaan vähiten kuuluvan omaan toimenkuvaan. 

Kestävän hankinnan osaamistarpeet Suomessa 2018 -graafi
Kestävän hankinnan osa-alueiden osaamistarpeet Suomessa 2018

Kysymykset

Vastaajia pyydettiin arvioimaan heidän hankintaosaamisen tasoa ja halua kehittää sitä seuraavissa hankintateemoissa: markkinakartoitus ja vuoropuhelu, julkisten hankintojen vaikuttavuus ja sen arviointi, elinkarikustannukset, hankintayksikön toteuttamat tutkimus- ja kehityshankinnat ja pilotoinnit, riskienhallinta, sekä hankintasopimus ja sen seuranta.

Lisäksi kysyttiin osaamistasoa ja oppia kestävistä hankinnoista eli ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun tavoitteiden huomioimisesta hankinnoissa.  Näiden ohella selvitettiin myös halua kasvattaa osaamista innovatiivisissa hankinnoissa ja innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyssä.

Tulokset

Tulosten perusteella kaikki kestävien ja innovatiivisten hankintojen osa-alueet kiinnostivat vastaajia suhteellisen tasaisesti, kun julkisia hankkijoita tarkastellaan yhtenä joukkona. Eniten vastaajia yhdistää kiinnostus oppia perusteet tai syventää osaamistaan innovatiivisissa hankinnoissa, innovaatiokumppanuudessa ja hankintojen vaikuttavuuden arvioinnissa.

Huomionarvoista kestävien ja innovatiivisten hankintojen osa-alueiden vertailussa on, että hankintojen taloudellisen vastuun osaamisen koettiin olevan muita kestävän kehityksen osa-alueita paremmin hallussa ja sosiaalisen vastuun kehittämistä koskevissa kysymyksissä vastaajajoukko koki muita kysymyksiä enemmän, ettei tämä kestävyyden osa-alue kuulu heidän toimenkuvaansa.

”Tulokset sosiaalisen vastuun kysymyksiimme voivat viestiä siitä, että osa-alue hankintojen yhteydessä koetaan vieraaksi ja hankinnoilla työllistäminen tai ihmisoikeuksien turvaaminen toimitusketjussa ei ole ollut tavoitteena omissa hankinnoissa vielä”, esittää kehityspäällikkö Liisa Lehtomäki Hanselista.

Tulokset ovat luettavissa sivultamme Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamisen tila Suomessa.

Kohderyhmä

Kysely oli tarkoitettu kaikille julkisia hankintoja tekeville henkilöille asemasta riippumatta eli vastaajajoukkoon kuului sekä julkisia hankintoja päätoimisesti tekeviä ammattilaisia että oman työnsä ohella tai satunnaisesti hankintoja toteuttavia henkilöitä. Vastauksia saatiin yhteensä 270. Vastaajista 84% oli kuntien, valtion ja kuntayhtymien edustajia, 16% edusti seurakuntia, itsenäisiä oppilaitoksia ja kuntien omistamia yhtiöitä

Toimenpiteet

”Tarkoituksenamme oli hahmottaa sitä, mille hankintaosaamisen osa-alueelle julkiset hankkijat Suomessa kaipaavat eniten koulutusta tai apuja, jotta osaamme parhaiten tukea kestävien ja innovatiivisten hankintojen toteuttamista”, kertoo kestävien hankintojen asiantuntija Elina Ojala Motivasta. KEINO-osaamiskeskus on tulosten perusteella päättänyt lähteä laatimaan vuonna 2019 hankintojen opetusvideoita kohderyhmänsä edustajille kuten julkisen sektorin ylempi johto, hankintajohtajat, -päälliköt ja -asiantuntijat, sopimusvastaavat sekä toimittajat. Materiaalin tuotanto ja testaus aloitetaan pilotoimalla hankinta-asiantuntijoille suunnattua opetusmateriaalia.

Lisäksi osaamisen kehittämisen tukimateriaalin tuotannossa keskitytään sosiaalisen vastuun perustietopaketin sekä hankintojen vaikutusten arvioinnin oppaan tuottamiseen. Osaamiskeskus pyrkii kokoamaan kattavasti tietoa innovatiivisista hankinnoista KEINOn verkkosivuille sekä nostamaan esiin kiertotalouden teemaa erilaisissa tapahtumissa tai opetusmateriaaleja toteuttamalla.

Hankintaosaamisen kehittämistä toteutetaan myös kehittäjäryhmätoiminnan kautta, jossa on mahdollista päästä syventämään niin substanssi- kuin hankintaosaamista asiantuntijoiden ja vertaisoppimisen kautta. Kyselyn teemoihin tarttuvia kehittäjäryhmiä on käynnissä muun muassa hankinnoilla työllistämiseen, vähähiiliseen rakentamiseen sekä julkiset tilat käyttöön 24/7 ryhmissä. KEINO-kehittäjäryhmien toimintaan voit tutustua täällä

Pilottiryhmään, jonka toivotaan kommentoivan tuotoksia ennen julkaisua, voi ilmoittautua tästä linkistä.  

tags