KEINO-osaamiskeskuksen työ kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämiseksi jatkuu – toiminnan painotus on vähähiilisyydessä, kiertotaloudessa ja digitalisaation edistämisessä

kyltti: goal, plan, action -tekstillä

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen eli KEINOn toiminta jatkuu 1.3.2022 alkaen uusin painopistein. Tulevalla kaksivuotiskaudella KEINOn toiminnassa korostuvat uusien ratkaisujen hankinnat, kaupunkien kanssa solmittujen ekosysteemisopimusten toimeenpano sekä oppien ja kokemusten jalostaminen hankintayksiköiden hyödynnettäväksi. Läpileikkaavina painopisteinä ovat vähähiilisyyden, kiertotalouden, digitalisaation sekä datan hyödyntämisen edistäminen.

KEINO-osaamiskeskus parantaa julkisen sektorin kyvykkyyttä kestävien ja innovatiivisten hankintojen hyödyntämiseen, vahvistaa julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä sekä lisää kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrää ja vaikuttavuutta.

KEINOn painopisteitä vuosina 2022−2023 ovat uusien ratkaisujen hankinnat, kaupunkien kanssa tehtyjen ekosysteemisopimusten toimeenpano sekä oppien jalostaminen käytännön työkaluiksi ja toimintamalleiksi hankintayksiköille. Uusien painopisteiden ohella KEINO jatkaa mittaamisen ja neuvontapalvelujen kehittämistä.

-Uudet painopisteet vahvistavat edelleen KEINOn asemaa kansallisesti merkittävänä toimijana kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämisessä. On tärkeää, että KEINO kehittää edelleen strategista yhteistyötä toiminnan kannalta tärkeiden organisaatioiden kanssa, erityisasiantuntija Jaana Räsänen työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Konsortion kokoonpanossa muutoksia

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on toiminut vuodesta 2018 alkaen. KEINO-verkostoon on kuulunut vuosina 2018–2021 kuusi organisaatiota: Motiva Oy (koordinaattori), Hansel Oy, Suomen Kuntaliitto ry, VTT Oy, Business Finland ja Suomen ympäristökeskus SYKE. 1.3.2022 alkavalla toimintakaudella Suomen Kuntaliitto siirtyy konsortion jäsenestä KEINOn strategisen kumppanin rooliin.

– KEINOn toiminta koetaan kuntakentällä tärkeäksi ja esimerkiksi KEINO-akatemian avulla on saatu aikaan konkreettisia muutoksia hankintojen johtamisessa ja hankintatoimen kehittämisessä. Strategisena kumppanina Kuntaliitto pystyy paremmin tukemaan KEINOn toimintaa osana organisaation ydintoimintaa. Lisäksi konkreettisempi yhteistyö jatkuu edelleen muun muassa alueellisen toiminnan ja neuvonnan osalta, kertoo Suomen Kuntaliitto ry:n johtava lakimies Katariina Huikko.

KEINO kestävyys- ja innovaatiotavoitteiden toteuttajana

– Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen merkitys on merkittävä Suomen kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin taso innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa. Kun tulevaisuudessa jopa 4 miljardin euron innovatiiviset julkiset hankinnat painottavat digitaalista ja vihreää kaksoissiirtymää, niin julkinen hallinto johtaa esimerkillään luoden samalla suomalaisille yrityksille "kädenjälkimarkkinoita" ja kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen. Valtion kestävän kehityksen yhtiössä Motivassa näemme KEINO-osaamiskeskuksen todella merkityksellisenä, ja on hienoa jatkaa kestävyys- ja innovaatiotavoitteiden toteuttamista yhteistyössä KEINOn muiden organisaatioiden ja strategisten kumppaneiden kanssa, kertoo Motiva Oy:n toimitusjohtaja Vesa Silfver.

KEINO toteuttaa kestävien ja innovatiivisten hankintojen hallitusohjelmatavoitteita ja kansallisen julkisten hankintojen strategian kestävyys- ja innovaatiotavoitteita. Toimintaa rahoitetaan vuoden 2022 talousarviosta yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla ajalla 1.3.2022–28.2.2024. KEINOn toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö.

KEINOn keskeisiä toimintamalleja ja palveluita vuosien 2018–2021 aikana ovat olleet KEINO-akatemiat eli kestävien ja innovatiivisten hankintojen strategisen johtamisen kehittämisohjelmat, sekä vähähiilisyysakatemia ja Innovaatio-akatemia. Lisäksi KEINO on saattanut yhteen hankintayksiköiden tarpeet ja yritysten ratkaisut KEINOn kehittäjäryhmä- ja Innovation Broker -toiminnoissa. KEINOn digisparrauksen tavoitteena on puolestaan ollut uusien digitaalisten välineiden kehittämisen, hankkimisen ja käyttöönoton vauhdittaminen ja tuen tarjoaminen. KEINO on kehittänyt hankintojen määrän ja vaikuttavuuden mittaamista sekä toimintamalleja ja työkaluja hankintayksiköiden hyödynnettäväksi. KEINO on toteuttanut selvityksiä kestävien ja innovatiivisten hankintojen nykytilasta ja kehityksen suunnasta sekä fasilitoinut green deal -sopimuksia ja tukenut sopimusten toteutusta. KEINOlla on lisäksi alueellista toimintaa, josta ovat vastanneet alueelliset muutosagentit 15 eri alueella. KEINOn verkkosivuille on koottu hankintaesimerkkejä hankintayksiköiden hyödynnettäväksi. Lisäksi hankintayksiköt saavat KEINOsta neuvontaa kestävien ja innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen.  

Faktalaatikko

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 20 prosenttia BKT:stä eli n. 47 mrd. euroa. Ostoja yrityksiltä tehdään 31 mrd. eurolla. Kestävillä ja innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan edesauttaa uusien ratkaisujen ja teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa ja parantaa siten palvelujen laatua. Samalla julkinen sektori kannustaa yrityksiä t&k- ja innovaatiotoimintaan, nopeuttaa uusien ratkaisujen leviämistä ja yritysten kasvua. Hankkimalla laajasti uusia ratkaisuja, julkinen sektori voi edistää referenssimarkkinoiden ja viennin kehitystä.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jaana Räsänen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 504 7194
Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto ry, puh. 050 566 4327
Johtaja Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, puh. 040 487 4242

Hankintakeino.fi
Tiedote KEINO-osaamiskeskuksen arvioinnista työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa

tags