Julkisten hankintojen strategisen johtamisen tila Suomessa vuonna 2021

Pylväsdiagrammi eri näkökulmien huomioimisesta

KEINO-osaamiskeskus kartoitti julkisten hankintojen strategisen johtamisen tilaa eri julkisorganisaatioissa tammikuussa 2021. Kyselyyn vastasi 178 eri julkisorganisaation edustajaa, joista reilusti yli puolet (61%) ilmoitti, että organisaatiolle on laadittu hankintoja koskevat strategiset linjaukset. Linjauksissa kestävä kehitys on huomioitu keskimäärin 44-50%:ssa organisaatioista kestävyyden osa-alueesta riippuen (taloudellinen, sosiaalinen tai ekologinen). Pyrkimys innovaatioiden hankintaan huomioidaan hankintalinjauksissa noin kolmasosassa (35%) vastaajaorganisaatioista.  

Kyselyn kohderyhmänä olivat julkisten organisaatioiden johto, kuten kunnan- ja kaupunginjohtajat, pormestarit, valtion virastojen johtajat sekä seurakuntien ja oppilaitosten johto. Vastaavanlainen kysely suoritettiin samalle kohderyhmälle vuonna 2018.

Kyselyn keskeisin tavoite oli kartoittaa, kuinka suuressa osassa julkisorganisaatioita on tehty julkisia hankintoja koskevia strategisia linjauksia ja seurataanko niiden toteutumista. Lisäksi selvitettiin, huomioidaanko hankintalinjauksissa kestävän kehityksen (sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys) sekä innovaatioiden ja pk-yritysten näkökulma ja onko näille asetettu mittareita, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan.

Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, onko organisaatio tietoinen vuonna 2020 julkaistusta kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta (Hankinta-Suomi) sekä onko sillä mahdollista vaikutusta organisaatioiden hankintoja koskeviin strategisiin linjauksiin. Kyselyssä selvitettiin näiden lisäksi vallitsevan pandemiatilanteen mahdollinen vaikutus organisaation hankintoja koskeviin strategisiin linjauksiin tai niiden toimeenpanoon/hankintakäytäntöihin.

- Strategisten linjausten toiminnallistamisessa havaittiin haasteita vuoden 2018 kyselyn perusteella. Olen iloinen siitä, että tilanne Suomessa on tämän osalta parantunut huomattavasti, jopa 15%. Hankintojen vaikuttavuutta ei synny ilman strategisten linjausten viemistä käytännön hankintatoiminnan tasolle ja siksi tämä on erityisen hyvä tulos, ynnää johtava lakimies Katariina Huikko Kuntaliitosta. 

Julkisten hankintojen strateginen johtaminen Suomessa vuonna 2021 -yhteenvedon pdf-tiedosto

Tulokset ovat luettavissa myös sivullamme Julkisten hankintojen strateginen johtaminen Suomessa vuonna 2021

Vuonna 2018 suoritetun kyselyn tulokset löytyvät sivulta Julkisten hankintojen strateginen johtaminen Suomessa vuonna 2018

tags