Julkiset hankinnat valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteossa 2020

""

Valtioneuvosto antoi 8.10.2020 eduskunnalle selonteon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Se esittelee konkreettiset toimet, joiden kautta hallitus edistää kunkin YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista Suomessa ja globaalisti. Lisäksi selonteko kuvaa Suomen kestävän kehityksen nykytilanteen, toimeenpanotyötä ohjaavat politiikkaperiaatteet, kansallisen toimeenpanotyön organisoinnin sekä toimeenpanon seurannan ja arvioinnin mekanismit. Nyt annettu selonteko on toinen kansallinen toimeenpanosuunnitelma, joka annetaan selontekona eduskunnalle. 

Kansallisesti kestävän kehityksen tilaa seurataan kymmenen seurantakorin ja yli neljänkymmenen indikaattorin avulla. Kolmas kori käsittää julkiset hankinnat ja kuluttamisen ja siihen kuuluvat, asiantuntijaverkoston valitsemat edistymisen indikaattorit ovat
•    kulutuksen hiilijalanjälki,
•    kasvis-, liha- ja kalaperäisten elintarvikkeiden kulutus,
•    ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt sekä
•    yhdyskuntajätteen kehittyminen. 

Julkisten hakintojen ja kulutuksen osalta selonteossa todetaan, että "suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 10,3 tonnia vuodessa. Asumisen ja autoilun hiilijalanjälki on pienentynyt, mutta elintarvikkeiden hiilijalanjälki on pysynyt ennallaan. Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain 30–35 miljardia euroa, mutta hankintojen vaikuttavuudesta ei ole määrällistä seurantatietoa."

Julkisiin hankintoihin liittyvillä toimenpiteillä pyritään Suomessa edistämään ainakin Agenda2030 tavoitteita kaksi, kolme, kahdeksan ja kaksitoista: 
2 Ei nälkää
-> Julkisissa hankinnoissa lisätään kotimaisten kasviperäisten tuotteiden ja kalan osuutta ravitsemussuositusten ja vähähiilisyyden mukaisesti.
3 Terveyttä ja hyvinvointia
->  Suomi osallistuu EU:n yhteiseen rokotehankintaan ja liittyy myös kansainväliseen Covax-rokotemekanismiin eri väestö-, ikä- ja riskiryhmille soveltuvien rokotteiden saamiseksi. Rokote-hankintoihin on varattu lisärahoitusta.
8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
-> Hallituksen tavoitteena on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä.
->  Julkisia hankintoja ja tilojen hallintaa tehostetaan.
-> Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus tukee julkista sektoria vaikutusten hankinnassa tarvittaessa esimerkiksi (Social/Environmental/Development) Impact Bond -mallia eli tulosperusteista rahoitussopimusta hyödyntäen.
12. Vastuullista kuluttamista
->  Julkisten hankintojen vaikuttavuuden ja strategisen johtamisen parantamiseksi on valmisteltu valtion ja kuntien yhteinen julkisten hankintojen strategia. Innovatiiviset julkiset hankinnat ovat keino edistää sosiaalisten, ilmasto- ja kestävän kehityksen (kuten hiilineutraalius ja kiertotalous) sekä työllisyystavoitteiden toteutumista. 

Valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteko eduskuntaan -tiedote

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta : Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa