Direktiivipäivitys tuo julkisiin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoihin merkittäviä uusia vaatimuksia

EU:ssa hyväksyttiin 13.6.2019 pitkään valmisteltu päivitys direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Uudistetun direktiivin myötä jäsenvaltioille tulee sitovat velvoitteet puhtaiden ajoneuvojen osuuksiksi uusissa julkisissa hankinnoissa. Direktiivin hyväksymisen jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa kansallinen lainsäädäntö direktiivin mukaiseksi.

Koska ajoneuvojen osuudet ovat maakohtaisia, ei vielä ole täysin selvää, miten muutos näkyy kullekin julkiselle organisaatiolle. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan kansallisessa lainsäädännössä, joten lopullinen kohdentaminen ja mahdolliset poikkeukset tulevat sen myötä. Vaaditut ajoneuvojen osuudet ovat kuitenkin nykytilanteeseen peilaten niin kunnianhimoisia, että jokseenkin kaikkien julkisten hankkijoiden panosta tarvitaan. Keskeistä on, että puhtaus määritellään ensi sijassa pakoputken päästä. Näin ollen biopolttoaineeseen vaihtamalla ei polttomoottoriajoneuvo muutu direktiivin silmissä puhtaaksi muuten kuin rajatuin osin raskaissa hyötyajoneuvoissa ja joukkoliikenteessä.

Miten kansalliset osuudet ja vaatimukset asettuvat?

Puhtaiden ajoneuvojen osuudet ja vaatimukset on direktiivissä määritelty ajoneuvoluokittain siten, että henkilö- ja pakettiautoissa sekä pikkubusseissa (ajoneuvoluokat M1, M2 ja N1) vaatimukset ovat kovimpia. Suomessa näissä autoissa vaadittu osuus puhtaiksi ajoneuvoiksi on 38,5 %, ja CO2 raja aluksi 50 g/km ja myöhemmin 0 g/km. Käytännössä näihin lukemiin päästään vain täyssähköautoilla ja aluksi myös ladattavilla hybrideillä. Direktiivin vaikutuspiiriin kuuluvat joitain poikkeuksia (muun muassa hälytysajoneuvot) lukuun ottamatta lähes kaikki edellä mainittujen autojen julkiset hankinnat ja leasing-sopimukset sekä kaikki tällaisilla autoilla toteutettavat julkiset henkilökuljetukset.

Joukkoliikenteen vaatimukset koskevat paikallisliikenteessä yleisesti käytettäviä linja-autoja (M3, alaluokat I ja A). Niiden osalta vaaditut puhtaiden ajoneuvojen osuudet ovat vuoteen 2025 asti 41 % ja 2026 alkaen 59 %. Vaatimusten täyttämistä helpottaa se, että puolet näistä osuuksista saa täyttää myös tietyillä biopolttoaineilla, esimerkiksi biokaasulla. Jäljelle jäävän puolikkaan on kuitenkin käytännössä oltava sähköisiä.

Kuorma-autoilla toteutettavalle tavaraliikenteelle (luokat N2 ja N3) tuleva vaatimus puhtaiden ajoneuvojen osuudesta on 9 % (vuoteen 2025) ja 15 % (vuodesta 2026). Tavoitteeseen pääsemistä helpottaa mahdollisuus täyttää osuus tietyillä biopolttoaineilla. Tavaraliikenteen osalta vaatimus koskee muutamia valikoituja kokonaisuuksia, kuten jätteen keruupalveluita.

Tavoitteet tarvitsevat yhteistyötä ja tukea toteutuakseen

Direktiivin vaatimuksiin pääseminen tullee edellyttämään monipuolisesti sekä lakisääteisiä vaatimuksia että tehostunutta koulutusta, perehdyttämistä ja hankintaosaamisen kehittämistä. Motiva selvitti Trafin (nykyisin Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) toimeksiannosta vuonna 2017 julkisten hankkijoiden tietoa ja osaamistasoa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Vaikka jo tuolloin laki (1509/2011) vaati energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja säänneltyjen pakokaasupäästöjen huomioon ottamista, ei suurimmassa osassa hankintoja näitä asioita vielä huomioitu täysimääräisesti. Merkittävässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa on myös seuranta siitä, millä käyttövoimilla kulkevia ajoneuvoja julkisissa kuljetuksissa käytetään. Useat kaupungit pohtivat jo nyt itsenäisesti asiaa ja tekevät käyttövoimaselvityksiä. Näissä selvityksissä on nyt syytä ottaa huomioon uudistunut direktiivi ja sen myötä pian päivittyvä lainsäädäntö, jonka uudistamisesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö.

KEINO-osaamiskeskus käynnistää ajoneuvo- ja kuljetushankintoja käsittelevän kehittäjäryhmätoiminnan syksyllä 2019 ja osana ryhmän toimintaa etsitään tapoja saavuttaa tavoitteet kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Jos olet kiinnostunut osallistumaan kehittäjäryhmän toimintaan, ota yhteyttä Taneli Varikseen, taneli.varis@motiva.fi

Tutustu direktiiviin Eurooppa-neuvoston sivuilla >>

Tutustu aiheeseen liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla >>

 

tags