Maria Merisalo 20.9.2022

Miten edistää innovatiivisten julkisten hankintojen kautta syntyneiden ratkaisujen ja niiden positiivisten vaikutusten skaalautumista?

Maria Merisalo

Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan saavuttaa haluttuja yhteiskunnallisia ja yritysvaikutuksia. Uusien ratkaisujen tehokas skaalautuminen eli ratkaisujen leviäminen, käyttöönoton laajeneminen ja soveltaminen uusiin käyttökohteisiin on erityisen tärkeää silloin, kun uudella ratkaisulla voidaan ratkaista taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyviä haasteita yhteiskunnassa.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävien ratkaisujen skaalautuminen tapahtuu harvoin täysin spontaanisti. Julkisten hankintojen kautta syntyneiden ratkaisujen leviämistä julkisella sektorilla säätelee vaatimus hankintojen kilpailuttamisesta hankintalainsäädännön mukaisesti, mikä monimutkaistaa ja hidastaa leviämisprosessia verrattuna esimerkiksi innovaatioiden diffuusioon kuluttajamarkkinoilla.

Innovatiivisten julkisten hankintojen kautta syntyvien positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta on perusteltua asettaa tavoitteeksi uusien ratkaisujen skaalautuminen kotimaassa. Innovatiivisten hankintojen suunnittelussa on tärkeää jo varhaisessa vaiheessa huomioida skaalautumisen mahdollisuudet ja edellytykset julkisella sektorilla. On tärkeää huomioida, että uudet ratkaisut eivät aina ole siirrettävissä uuteen ympäristöön sellaisenaan. Paikalliset ja organisatoriset erityispiirteet vaikuttavat merkittävästi skaalautumiseen liittyviin tarpeisiin, edellytyksiin ja mahdollisuuksiin.

Skaalautumisen lähtökohtana pitääkin olla julkisorganisaatioiden yhteisten tavoitteiden ja tarpeiden tunnistaminen, minkä takia on tärkeää edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoja: Yhteisten tavoitteiden ja tarpeiden tunnistaminen voi johtaa paitsi julkisen sektorin johtajuuden ja ohjausvaikutuksen vahvistumiseen (esimerkiksi yhteisten toimintatapojen tai kriteerien muodossa) myös tilaajayhteistyöhön yhteisten ratkaisujen kehittämiseksi, kun yhteiset ratkaisut ovat sovitettavissa paikallisiin ja organisatorisiin raameihin.

Lisäksi yhteisesti koordinoitu aktiivinen vuoropuhelu julkisen ja yksityisen sektorien välillä edistää julkisen sektorin tarpeisiin ja tavoitteisiin ja toisaalta yksityisen sektorin tarjontaan liittyvien mahdollisuuksien ymmärtämistä ja uusien markkinoiden syntymistä. Yhteistyön ja verkostojen edistämisessä aktiivisia tahoja voivat olla toimialojen kehityksestä ja koordinoinnista vastaavat tahot, kuten esimerkiksi toimialajärjestöt, alueelliset toimijat ja muut verkostoyhteistyötä edistävät tahot.

Osaamisen ja tiedon siirtäminen hankkeiden ja organisaatioiden välillä on keskeistä uusien ratkaisujen leviämisessä julkisella sektorilla. Aiemmista hankkeista kertyneet opit on pystyttävä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti hankittaessa vastaavan kaltaista ratkaisua toisessa organisaatiossa. Tehokas tiedonjakaminen säästää julkisen sektorin resursseja. Osaamisen ja tiedon siirtämiseen organisaatioiden välillä on hyödyllistä kehittää systemaattisia menetelmiä liittyen esimerkiksi oppeihin tietynkaltaisen uuden ratkaisun hankintaan liittyvistä hankintamalleista, kilpailuttamiskriteereistä ja tuloksista.

Lisäksi on tärkeää huomioida, että ratkaisujen skaalautuminen on kytköksissä muutoksiin normeissa, arvoissa ja kulttuurissa. Usein uudet ratkaisut vaativat laaja-alaista usean eri toimijan toteuttamaa samanaikaista esimerkiksi toimintatapoihin, käytäntöihin, rakenteisiin tai eri toimijoiden yhteistyöhön liittyvää muutosta. Toivottujen yhteiskunnallisten vaikutusten skaalautumista ei voi jättää yhden toimijan harteille. Yhteiskunnan eri toimijat, kuten julkisorganisaatiot, välittäjäorganisaatiot, yritykset ja innovaatiorahoittaja, voivat tahoillaan ja yhteistyössä edistää innovatiivisten julkisten hankintojen kautta syntyneiden ratkaisujen ja niiden positiivisten vaikutusten skaalautumista.

Kirjoittaja Maria Merisalo toimii erikoistutkijana Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä.

Lue aiheesta lisää Merisalo, M., Oksanen, J., Valovirta, V. & Pihlajamaa, M. (2022). “Innovatiivisten julkisten hankintojen yhteiskunnallisten ja yritysvaikutusten skaalautuminen”. Policy brief 6/2022. Business Finland.

Lisää uusi kommentti