Hankintastrategian vaikuttavuuden vauhdittaminen kansallisten vaikuttavuusmittarien avulla

""
Katsele kuvaa suurempana Hankinta-Suomen ja VTT Oy:n esityksestä. Linkki sivun lopussa.

Kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin Kuntamarkkinoilla 9. syyskuuta. Strategiassa esitetään kahdeksan tahtotilaa ja 25 niitä konkretisoivaa tavoitetta. Strategian vaikuttavuuden seuraamiseksi on määritelty 27 mittaria, jotka on ryhmitelty tahtotiloihin liittyviin ”tuloskoreihin”.  Mittareita hyödynnetään strategian avulla aikaansaadun muutoksen todentamisessa. Lisäksi niiden kautta tehdään näkyväksi onnistumiset ja vaikuttavuus lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Kansallisen seurannan lisäksi mittaristoa voidaan soveltaa hankintayksiköissä hankintojen vaikuttavuuden seurannan ja johtamisen työkaluna.

Lähtökohtana kokonaismallissa ja mittaristossa on se, että hankintayksiköt mahdollistavat ja luovat edellytykset yhdessä markkinoiden ja palvelunkäyttäjien kanssa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäville hankinnoille. Vaikuttavuuden tavoitteet ja mittarit yhdessä varmistavat kokonaisvaikuttavuuden syntymisen.

Käytännössä muutoksen mahdollistaa se, että hankintayksiköt jalkauttavat kansallisia tavoitteita omiin strategioihinsa ja toimintoihinsa. Organisaatioiden kannattaa arvioida tavoitteiden toteutumista myös omalta osaltaan, koska tieto muutoksen suunnasta ja vauhdista on erityisen arvokasta organisaatioille itselleen.

Yksittäisten hankintayksiköiden näkökulmasta mittariston 27 mittarista osa sopii suoraan organisaation muutoksen ja hankinnoilla saavutettujen vaikutusten todentamisen työvälineiksi. Osa puolestaan osoittaa kehittämisen kohteita ja suuntaa, johon yksittäisen hankintayksikön kannattaa panostaa tavoitteiden edistämiseksi.

Yksittäisille organisaatioille kansallisen hankintojen strategian vaikuttavuuden arvioinnin kokonaismalli tarjoaa kehikon, jonka kautta organisaatiot voivat itse arvioida toteuttamaansa muutosta ja ohjata hankintojensa vaikuttavuutta. Seurannan kehittäminen organisaatioissa vaatii resursseja ja osaamisen kehittämistä. Säännölliseen arviointiin ja seurantaan panostaminen organisaatioissa ja sen sisällyttäminen osaksi organisaation systemaattista ohjausta ja johtamista kannattaa paitsi oman toiminnan kehittämiseksi niin myös yhteiskunnallisten vaikutusten kirittämiseksi ja varmistamiseksi.

Lisää tietoa mittarien soveltamisesta organisaatioissa löytyy KEINO-osaamiskeskuksen sivulta Hankintoja ohjaavan strategian vaikuttavuuden mittarit.

Katso aloituskuva suurempana (dia 3) ja lisätietoa vaikuttavuusmittareista Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 -esityksestä.

Lisää uusi kommentti