KEINOn kartoitus innovatiivisista ja kestävistä hankinnoista Suomessa 2018

Lähes puolet julkisista hankinnoista ovat tilaajan kannalta uusia tai aiempia parempia ratkaisuja

Julkisorganisaatioiden tekemien hankintojen innovatiivisuus- ja kestävyysaspektien yleisyyttä selvitettiin tutkimuksessa, jonka perusteella hankkijoille uusia ratkaisuja sisältyy lähes puoleen hankinnoista ja kestävyyskriteerejä käytetään noin kolmasosassa näistä. Innovaatioita markkinoille syntyy julkisten hankintojen kautta noin viidessä prosentissa hankinnoista.   innovatiivisten ja kestävien hankintojen 2018 -kartoituksen tulosten visualisointi

KEINO-osaamiskeskus toteutti Innovatiivisten ja kestävien hankintojen tilanne -kartoituksen VTT:n johdolla vuoden 2018 lopussa. HILMA-ilmoituskanavalla 1.1.-30.6.2018 ilmoituksia julkaisseille, yli 2000 vastaanottajalle, lähettetiin kysely, jolla haluttiin selvittää:  

1) hankkijoille ja markkinoille uusien innovatiivisten ratkaisujen yleisyyttä julkisissa hankinnoissa sekä tekijöitä, jotka edistävät ja kannustavat innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen hankintaa.

2) kestävyystavoitteiden ja -kriteerien huomiointia julkisissa hankinnoissa - erityisesti sisältymistä sellaisiin hankintoihin, joissa on tunnistettavissa innovatiivisia elementtejä. 

Kyselyaineiston kattamista hankinnoista lähes puolet, 46%, on kohdistunut hankintaorganisaatiolle uusiin tai parannettuihin ratkaisuihin. Noin 5% hankinnoista oli samalla täysin uusia tilaajalle ja uusia tai olennaisia parannuksia markkinoille. Innovatiivisten hankintojen tai innovatiivisiin ratkaisuihin kohdistuneiden hankintojen arvioidaan parantaneen palvelujen laatua ja toiminnan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

”Tulokset osoittavat, että hankinnoissa on tilaa innovatiivisille ratkaisuille. Kyselyn vastaajamäärän ollessa noin 300, emme voi yleistää tuloksia kaikkiin hankintoihin, mutta ne viittaavat siihen, että edellisen hallituksen asettama viiden prosentin tavoite kaikille julkisille hankinnoille olisi saavutettavissa. Hankkijoille suunnatussa kartoituksessa ei kuitenkaan selvitetty synnyttivätkö ratkaisut yrityksille uutta liiketoimintaan, vaan ainoastaan sitä kohdistuivatko hankinnat uusiin tai aiempaa parempiin ratkaisuihin”, kertoo kartoituksesta vastannut Juha Oksanen, VTT:n erikoistutkija.     

Kartoitus julkaistiin 20.5.2019 ja se on luettavissa täältä.

Osaamiskeskuksen toiminnan yhtenä osatavoitteena on luoda tietopohja kestävien ja innovatiivisten hankintojen mittaamiselle, seurannalle ja vaikuttavuuden arvioinnille Suomessa. Vastaava kysely tullaan toteuttamaan vuonna 2020, jotta saadaan tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen muutosten suunnasta ja suuruudesta osaamiskeskuksen toimikauden aikana.

Lisätietoja

Juha Oksanen

juha.oksanen [at] vtt.fi

040-742 2439 

tags